سرور اختصاصی فوری آلمان

RAM (min): GBmin. number HDD's:
HDD size (min): GBPrice (max):
CPU benchmark (min):
شناسه محصولمشخصات سخت افزارCPUCPU benchmarkRAM (GB)HDD (GB)ترافیک (TB)قیمت (تومان) 
826575Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB184000
825674Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB184000
814874AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 320 GB

AMD Athlon 64 3700+56822 X 32020 TB184000
819288Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950568282 X 75020 TB189000
819284Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9505682242 X 75020 TB189000
811403Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 204820 TB189000
825432Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-26008307322 X 307220 TB189000
820395Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9205005242 X 75020 TB189000
822982Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-26008307162 X 75020 TB189000
821927Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB189000
822149Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950568282 X 102420 TB189000
824597Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9305165122 X 204820 TB189000
810505Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-26008307162 X 153620 TB189000
806799Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-26008307322 X 153620 TB189000
825505Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-37709445162 X 153620 TB189000
820493Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB189000
823826Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 102420 TB189000
817347Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-9205005122 X 102420 TB189000
823274Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-37709445162 X 75020 TB189000
819452Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V39910322 X 204820 TB189000
818590Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 204820 TB189000
820238Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 102420 TB189000
817646Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920500582 X 75020 TB189000
817694Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9205005122 X 204820 TB189000
807588Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9305165242 X 75020 TB189000
813258Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 204820 TB189000
808989Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9305165242 X 153620 TB189000
814515Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961162 X 307220 TB189000
824689Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9505682122 X 153620 TB194000
819851Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-26008307322 X 75020 TB194000
809336Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961162 X 204820 TB194000
813282Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445322 X 307220 TB194000
826983Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9505682122 X 153620 TB194000
813299Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-37709445322 X 75020 TB194000
826975Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-9305165122 X 102420 TB194000
813774Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9205005242 X 153620 TB194000
827536Intel Core i7-960
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 750 GB SATA

Intel Core i7-960601282 X 75020 TB194000
824665Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD 2,0 TB SATA

Intel Core i7-9505682122 X 204820 TB194000
831247AMD Athlon 64 6000+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
2x RAM 2048 MB DDR2

AMD Athlon 64 6000+ X2158062 X 50020 TB194000
826972Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9205005122 X 153620 TB194000
822057Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-26008307322 X 75020 TB194000
819273Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9505682242 X 153620 TB194000
825409Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-26008307322 X 204820 TB194000
808909Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-37709445322 X 153620 TB194000
831233AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 500 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2147142 X 50020 TB194000
826322Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003162 X 307220 TB194000
826973Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930516582 X 75020 TB194000
817693Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9205005242 X 204820 TB194000
813469Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307322 X 307220 TB194000
813283Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445162 X 204820 TB194000
827514AMD Athlon 64 5600+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD 500 GB SATA

AMD Athlon 64 5600+ X2147122 X 50020 TB200000
827899AMD Athlon 64 6000+ X2
4x RAM 2048 MB DDR2
2x HDD SATA 500 GB_

AMD Athlon 64 6000+ X2158082 X 50020 TB200000
825410Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9205005242 X 153620 TB205000
819296Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9756370122 X 204820 TB205000
831212AMD Athlon 64 5600+ X2
2x RAM 2048 MB DDR2
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2147142 X 75020 TB205000
824933Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-26008307162 X 153620 TB205000
824715Intel Core i7-965
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9655906122 X 204820 TB205000
822805Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-9305165242 X 102420 TB205000
825541Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB205000
806728Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-26008307322 X 153620 TB205000
831246AMD Athlon 64 6000+ X2
4x RAM 2048 MB DDR2
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 6000+ X2158082 X 75020 TB205000
817758Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930516582 X 204820 TB205000
812726Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB205000
824599Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD 750 GB SATA

Intel Core i7-9305165122 X 75020 TB205000
822653Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307322 X 204820 TB205000
817368Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 102420 TB205000
812135Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9205005482 X 204820 TB205000
819063Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9305165482 X 204820 TB205000
826616Intel Xeon E3-1275
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-12757919162 X 307220 TB205000
822141Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-9505682242 X 102420 TB205000
817686Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9305165122 X 153620 TB205000
811650Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB205000
827841AMD Athlon 64 3800+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 300 GB

AMD Athlon 64 3800+58522 X 30020 TB205000
813807Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-26008307322 X 102420 TB205000
819388Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9808859242 X 204820 TB205000
810396Intel Core i7-975
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9756370242 X 75020 TB205000
822138Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9756370123 X 204820 TB205000
826959Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9205005122 X 75020 TB205000
823720Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-37709445162 X 75020 TB205000
831796AMD Athlon 64 6000+ X2
3x RAM 2048 MB DDR2
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 6000+ X2158062 X 75020 TB205000
831221AMD Athlon 64 5600+ X2
1x RAM 2048 MB DDR2
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2147122 X 75020 TB205000
813091Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919162 X 307220 TB205000
822800Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9505682242 X 204820 TB205000
832988Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9756370122 X 204820 TB205000
822733Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-12457961162 X 307220 TB205000
819790Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307162 X 204820 TB205000
810413Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9756370123 X 153620 TB205000
807577Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-9205005242 X 102420 TB205000
832996Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9756370123 X 75020 TB205000
814369Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-12457961162 X 153620 TB205000
819298Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9756370123 X 153620 TB205000
822374Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB210000
831973AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 400 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2147142 X 40020 TB210000
832173Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB210000
827328Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-37709445322 X 102420 TB210000
822753Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445322 X 204820 TB210000
819280Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9505682242 X 153620 TB210000
819838Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB210000
835227AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 3700+56822 X 75020 TB210000
832997Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9756370122 X 153620 TB210000
809634Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-26008307322 X 153620 TB210000
801895Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 204820 TB210000
804600Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 204820 TB210000
826786Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB210000
793885Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950568282 X 102420 TB210000
834662Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E3-1246V39910322 X 204820 TB210000
817625Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9505682482 X 204820 TB210000
828899Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003162 X 204820 TB210000
833686Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9205005122 X 75020 TB210000
819272Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9505682242 X 204820 TB210000
828304Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-37709445162 X 75020 TB210000
819286Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9505682243 X 75020 TB210000
824752Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-980x8944242 X 75020 TB210000
811740Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445322 X 307220 TB210000
822677Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 307220 TB215000
822298Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961322 X 307220 TB215000
825551Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB215000
820285Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 204820 TB215000
834302Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V39910322 X 204820 TB215000
829191AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2147142 X 75020 TB215000
816671Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-26008307162 X 153620 TB215000
823708Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB215000
831267Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-9756370122 X 102420 TB215000
832467Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB215000
827446Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 102420 TB215000
819969Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919162 X 307220 TB215000
824358Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245V29003162 X 153620 TB215000
819767Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9505682243 X 153620 TB215000
819822Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307162 X 204820 TB215000
825506Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-37709445162 X 153620 TB215000
825027Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB215000
833590Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920500582 X 204820 TB215000
824513Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920500582 X 75020 TB221000
833400Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920500582 X 153620 TB221000
825430Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307322 X 307220 TB221000
833821Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930516582 X 153620 TB221000
819327Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x8944242 X 30020 TB221000
820270Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-37709445162 X 153620 TB221000
824883Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-26008307162 X 75020 TB221000
825352Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB221000
835316Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9205005122 X 204820 TB221000
812916Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB221000
819784Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x8944242 X 204820 TB221000
830606Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-37709445322 X 204820 TB221000
820541Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961322 X 204820 TB221000
810539Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB221000
824508Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920500582 X 75020 TB221000
822371Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307322 X 307220 TB221000
819970Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919162 X 307220 TB226000
810327Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9505682243 X 153620 TB226000
814404Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E3-12457961162 X 204820 TB226000
819300Intel Core i7-975
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9756370243 X 204820 TB226000
825364Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB226000
824836Intel Core i7-990x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x9385242 X 153620 TB226000
826699Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961162 X 307220 TB226000
826841Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9205005243 X 75020 TB226000
828836Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445322 X 307220 TB226000
835251Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9205005242 X 204820 TB226000
813591Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9305165482 X 307220 TB226000
810037Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919162 X 30020 TB226000
810419Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x8944242 X 30020 TB226000
806202Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 204820 TB226000
832986Intel Core i7-975 - Red.PS
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-975 - Red.PS6370122 X 75020 TB226000
825431Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307322 X 307220 TB226000
835335Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9205005242 X 204820 TB226000
825517Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB226000
800033Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V39910322 X 204820 TB226000
835235Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930516582 X 75020 TB226000
830614Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 204820 TB226000
835209Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950568282 X 75020 TB226000
835330Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB Enterprise

Intel Core i7-920500582 X 75020 TB226000
829271Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-9505682122 X 102420 TB226000
824861Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 2,0 TB SATA

Intel Core i7-990x9385242 X 204820 TB226000
818724Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB226000
826442Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB226000
812188Intel Core i7-950 - Red.PS
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 - Red.PS5682122 X 204820 TB226000
835356Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9505682242 X 204820 TB231000
835259Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9205005242 X 153620 TB231000
812163Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB231000
819274Intel Core i7-950 - Red.PS
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 - Red.PS5682122 X 75020 TB236000
833522Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 204820 TB236000
832976Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x8944242 X 153620 TB236000
820043Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 204820 TB236000
820231Intel Core i7-980x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x - Red.PS8944242 X 30020 TB236000
830791Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950568282 X 204820 TB236000
833541Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9205005482 X 153620 TB236000
834022Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-980x8944242 X 102420 TB236000
795591Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919162 X 307220 TB236000
805694Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-37709445322 X 75020 TB236000
814286Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445322 X 307220 TB236000
833810Intel Core i7-930 - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930 - Red.PS5165242 X 153620 TB236000
833947Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-9505682482 X 102420 TB236000
833660Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9205005482 X 204820 TB236000
833826Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9305165242 X 153620 TB236000
833897Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950568282 X 204820 TB236000
825638Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB236000
835122Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-9808859242 X 30020 TB236000
827456Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-37709445162 X 75020 TB236000
827250Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 750 GB SATA

Intel Core i7-9305165242 X 75020 TB236000
817326Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-26008307322 X 75020 TB236000
807157Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-47709840322 X 24020 TB236000
827306Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307162 X 409620 TB236000
824800Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-47709840322 X 24020 TB236000
828266Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445162 X 409620 TB236000
827545Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9808859243 X 204820 TB236000
834049Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x8944242 X 30020 TB236000
833031Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9505682122 X 75020 TB236000
832307Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E3-1245V29003162 X 204820 TB236000
826593Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-26008307163 X 307220 TB236000
824728Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 1,5 TB SATA

Intel Core i7-980x8944242 X 153620 TB236000
835127Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x8944242 X 30020 TB236000
827991Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB236000
824730Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 2,0 TB SATA

Intel Core i7-980x8944242 X 204820 TB242000
826704Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961162 X 307220 TB242000
832934Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-26008307162 X 153620 TB242000
819305Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x8944242 X 153620 TB242000
820418Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9505682124 X 153620 TB242000
834033Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-980x8944242 X 102420 TB242000
832999Intel Core i7-960
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9606012242 X 75020 TB242000
826706Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961162 X 204820 TB242000
822931Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 307220 TB242000
828672Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9305165242 X 75020 TB242000
822718Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-37709445162 X 75020 TB242000
833007Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950568282 X 75020 TB242000
819261Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9205005244 X 153620 TB242000
824644Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950568282 X 75020 TB242000
825424Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307322 X 307220 TB242000
833892Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB Enterprise

Intel Core i7-9505682122 X 75020 TB242000
827531Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9505682242 X 153620 TB242000
827908Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9205005242 X 75020 TB242000
828934Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 204820 TB247000
828098Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307322 X 409620 TB247000
829384Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 307220 TB247000
819994Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 30020 TB247000
824699Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9505682482 X 204820 TB247000
833819Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9305165242 X 204820 TB247000
828947Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 204820 TB247000
822391Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307220 TB247000
831007Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245V29003162 X 307220 TB247000
827958Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-9505682242 X 102420 TB247000
819333Intel Core i7-990x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-990x9385242 X 30020 TB247000
832659Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-37709445322 X 153620 TB247000
812299Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x8859242 X 153620 TB247000
827450Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-37709445322 X 75020 TB247000
834204Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445322 X 307230 TB252000
813337Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307230 TB252000
826705Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-12457961164 X 60030 TB252000
826707Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961162 X 307230 TB252000
835263Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9205005242 X 75030 TB252000
835156Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9505682243 X 75030 TB252000
825910Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445322 X 307230 TB252000
835103Intel Core i7-990x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x9385242 X 153630 TB252000
824356Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 307230 TB252000
835128Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980x8944243 X 12030 TB252000
835098Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307230 TB252000
834087Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-26008307162 X 75030 TB252000
835315Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307230 TB252000
832154Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 204830 TB252000
824626Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9305165482 X 75030 TB257000
835217Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9505682243 X 204830 TB257000
834007Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-9505682242 X 102430 TB257000
829326Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307322 X 307230 TB257000
833940Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9505682242 X 153630 TB257000
809001Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980x8944242 X 12030 TB257000
807887Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V39910322 X 24030 TB257000
832930Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307322 X 307230 TB257000
832987Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9756370122 X 75030 TB257000
812936Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-26008307162 X 24030 TB257000
832971Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x9385242 X 153630 TB257000
818998Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-37709445322 X 102430 TB257000
828622Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445322 X 409630 TB257000
828722Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445162 X 409630 TB257000
810445Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V39910322 X 24030 TB257000
822080Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-26008307322 X 153630 TB263000
835268Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9205005242 X 153630 TB263000
833803Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9205005122 X 153630 TB263000
819306Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x8944242 X 153630 TB263000
813323Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 204830 TB263000
824695Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD 1,5 TB SATA

Intel Core i7-9505682243 X 153630 TB263000
822788Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 409630 TB263000
831145Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-47709840322 X 153630 TB263000
830789Intel Core i7-930 - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930 - Red.PS5165244 X 153630 TB263000
835249Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-9205005242 X 75030 TB263000
826055Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 409630 TB263000
813983Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 307230 TB263000
777207Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V39910322 X 409630 TB263000
828675Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x8944242 X 204830 TB263000
828895Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003162 X 307230 TB263000
819766Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-9505682243 X 30030 TB263000
835104Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9808859242 X 204830 TB268000
834037Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-980x8944244 X 75030 TB273000
819906Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 24030 TB273000
820867Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445322 X 307230 TB273000
824809Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 2,0 TB SATA

Intel Core i7-990x9385242 X 204830 TB273000
834029Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-980x8944244 X 102430 TB273000
810167Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919162 X 307230 TB273000
819974Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919164 X 30030 TB273000
834019Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9808859242 X 204830 TB273000
834583Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 204830 TB273000
833885Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9505682242 X 204830 TB273000
832306Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 153630 TB273000
766986Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 307230 TB273000
819389Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961322 X 307230 TB273000
833049Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-9305165242 X 75030 TB273000
812760Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 204830 TB273000
819713Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003323 X 307230 TB273000
816106Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 409630 TB273000
826438Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-37709445162 X 307230 TB273000
823786Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9505682242 X 153630 TB273000
819275Intel Core i7-950 - Red.PS
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-950 - Red.PS5682244 X 30030 TB273000
820235Intel Core i7-980x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980x - Red.PS8944242 X 12030 TB273000
825414Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307323 X 307230 TB278000
825945Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445323 X 307230 TB278000
826195Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V39910322 X 25630 TB278000
826009Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 204830 TB278000
833666Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9205005482 X 204830 TB278000
823273Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 24030 TB278000
825420Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307322 X 307230 TB278000
830956Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 24030 TB278000
788993Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-26008307322 X 307230 TB278000
774802Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 204830 TB278000
825367Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307163 X 307230 TB278000
829554Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961162 X 409630 TB284000
834659Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V39910322 X 204830 TB284000
831176Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-26008307324 X 75030 TB284000
835089Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307163 X 307230 TB284000
833415Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-9205005482 X 24030 TB284000
819996Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919323 X 30030 TB284000
834401Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 60030 TB284000
822199Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840321 X 204830 TB284000
812518Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445162 X 307230 TB289000
826194Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919163 X 307230 TB289000
827491Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise

Intel Core i7-26008307322 X 307230 TB289000
826594Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-26008307162 X 153630 TB289000
820632Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840324 X 204830 TB289000
812161Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445164 X 307230 TB289000
808061Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
1x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-9808859241 X 153630 TB289000
828943Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 409630 TB289000
833825Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9305165482 X 204830 TB294000
816947Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-12457961322 X 307230 TB294000
823399Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 307230 TB294000
830615Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840323 X 204830 TB294000
832970Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-990x9385242 X 204830 TB294000
833601Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9205005482 X 204830 TB294000
827274Intel Core i7-980x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x - Red.PS8944242 X 30030 TB294000
819756Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961324 X 204830 TB294000
795656Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919324 X 204830 TB294000
830600Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-47709840322 X 24030 TB294000
834403Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 307230 TB294000
828910Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003163 X 307230 TB294000
829619Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961322 X 409630 TB294000
835355Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-9505682243 X 30030 TB299000
825635Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 204830 TB305000
831270Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-990x9385242 X 204830 TB305000
829692Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 307230 TB305000
820016Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498324 X 30030 TB305000
825366Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-26008307162 X 24030 TB305000
831117Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-37709445322 X 307230 TB305000
819995Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919324 X 30030 TB305000
831271Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x9385242 X 153630 TB305000
822934Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 307230 TB305000
834013Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9756370123 X 204830 TB305000
828714Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445164 X 307230 TB305000
823741Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V39910321 X 204830 TB310000
827258Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD 120 GB SATA

Intel Core i7-980x8944242 X 12030 TB310000
829689Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 30030 TB310000
825992Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 48030 TB310000
829261Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x8944244 X 30030 TB310000
823812Intel Core i7-990x - Red.PS
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-990x - Red.PS9385242 X 30030 TB310000
834428Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 307230 TB315000
830518Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307164 X 409630 TB315000
806891Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-37709445162 X 307230 TB315000
823782Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x9385244 X 153630 TB315000
813367Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V39852323 X 204830 TB315000
825902Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-37709445322 X 102430 TB315000
834021Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x8944242 X 204830 TB315000
831152Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961323 X 307230 TB315000
819975Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 307230 TB315000
819902Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 48030 TB315000
823379Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 24030 TB315000
811868Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003324 X 204830 TB315000
821948Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-26008307322 X 307230 TB326000
829695Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 307230 TB326000
810487Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 30030 TB326000
830960Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 24030 TB326000
824991Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-26008307162 X 307230 TB326000
826598Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD 4,0 TB SATA Enterprise

Intel Core i7-26008307164 X 409630 TB326000
826304Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003162 X 307230 TB326000
833048Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-9305165482 X 24030 TB326000
819707Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 204830 TB326000
834023Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x8944242 X 30030 TB326000
826688Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-12457961162 X 153630 TB326000
829222Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003323 X 204830 TB326000
825946Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-26008307323 X 307230 TB331000
827534Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919163 X 30030 TB331000
829684Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 24030 TB331000
827950Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-9205005243 X 24030 TB331000
831178Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-26008307162 X 307230 TB331000
831787Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003323 X 307230 TB331000
835354Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-9505682243 X 30030 TB331000
826005Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 409630 TB331000
831434Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V39910323 X 204830 TB331000
831886Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961162 X 307230 TB331000
812146Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB341000
825923Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-37709445322 X 307230 TB341000
833044Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9505682482 X 204830 TB341000
834178Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-37709445322 X 75030 TB341000
824859Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD 2,0 TB SATA

Intel Core i7-990x9385244 X 204830 TB341000
812157Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-393012107642 X 75030 TB341000
834584Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 204830 TB341000
823393Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 307230 TB341000
834043Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-9808859243 X 30030 TB341000
832980Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-980x8944242 X 24030 TB341000
828090Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-26008307322 X 307230 TB341000
822757Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB341000
827338Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919164 X 30030 TB341000
829654Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 307230 TB341000
832268Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 24030 TB341000
828101Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307323 X 307230 TB341000
825966Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB341000
819749Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-12457961162 X 307230 TB341000
826338Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 307230 TB341000
813087Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003324 X 307230 TB341000
819649Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-393012107642 X 153630 TB347000
826717Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-26008307322 X 307230 TB347000
826188Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919162 X 307230 TB347000
835357Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-47709840322 X 24030 TB347000
830500Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-47709840322 X 24030 TB347000
832412Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961322 X 307230 TB352000
832405Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E3-12457961322 X 204830 TB352000
823398Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 307230 TB352000
784154Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 600 GB

Intel Core i7-47709840322 X 204830 TB352000
834399Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 307230 TB352000
832415Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961322 X 204830 TB352000
825435Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-393012107642 X 204830 TB357000
820531Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB357000
832444Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB362000
832301Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919162 X 307230 TB362000
834419Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919164 X 307230 TB362000
826468Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-37709445324 X 307230 TB362000
817407Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 307230 TB362000
832952Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB373000
822983Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-26008307164 X 409630 TB373000
821752Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-393012107642 X 153630 TB373000
826008Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 24030 TB373000
828802Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 204830 TB373000
834216Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 204830 TB373000
835126Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x8944244 X 30030 TB373000
820644Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 409630 TB373000
807557AMD Opteron 6338P
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Opteron 6338P6853642 X 204830 TB373000
834248Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 102430 TB373000
835120Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x8944244 X 30030 TB373000
834230Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB373000
833358Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140321 X 204830 TB378000
832311Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 204830 TB378000
832651Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445164 X 307230 TB378000
831444Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V39910322 X 204830 TB383000
829582Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961324 X 307230 TB383000
829655Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 24030 TB389000
833037Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9505682484 X 204830 TB389000
832213Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V39852324 X 204830 TB389000
809390Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB389000
819192Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 204830 TB394000
831788Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-37709445322 X 307230 TB394000
832716Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-37709445322 X 153630 TB394000
826938Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-12457961322 X 307230 TB394000
813380Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 409630 TB394000
832748Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445324 X 307230 TB399000
833040Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-9505682482 X 204830 TB399000
832439Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB399000
832291Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 60030 TB399000
826718Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD 3,0 TB SATA Enterprise

Intel Core i7-26008307324 X 307230 TB410000
827342Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD 4,0 TB SATA Enterprise

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 409630 TB410000
833046Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-9505682244 X 30030 TB410000
828877Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB415000
829897Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V39852321 X 409630 TB415000
826546Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 24030 TB420000
813985AMD Opteron 6338P
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Opteron 6338P6853642 X 204830 TB420000
831116Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-37709445322 X 307230 TB425000
833505Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 204830 TB425000
828537Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 204830 TB425000
835008Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 204830 TB425000
833533Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840322 X 307230 TB425000
826702Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-26008307322 X 307230 TB441000
834244Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB441000
826719Intel Core i7-2600
4x RAM DDR3 8192 MB
4x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-26008307324 X 307230 TB441000
832332Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 204830 TB441000
820571Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204830 TB441000
827907Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-9505682122 X 204830 TB441000
819967Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498324 X 24030 TB441000
832183Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140323 X 204830 TB446000
831120Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 204830 TB452000
832356Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 204830 TB452000
833159Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-393012107642 X 204830 TB452000
810231Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919324 X 24030 TB452000
811525Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V39910321 X 614430 TB457000
812381Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840324 X 204830 TB457000
819992Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498322 X 60030 TB462000
828945Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003322 X 204830 TB462000
825948Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-393012107642 X 409630 TB473000
834421Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 48030 TB473000
819651Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB473000
832149Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140321 X 409630 TB473000
825959Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB473000
819236Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204830 TB478000
819392Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 24030 TB478000
820278Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-47709840324 X 204830 TB478000
822676Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS7919322 X 48030 TB478000
826185Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD 120 GB SATA

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498324 X 12030 TB483000
820534Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-393012107644 X 30030 TB483000
822778Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB483000
822758Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB483000
834397Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498324 X 204830 TB488000
835016Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 204830 TB488000
828677Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V29003324 X 409630 TB488000
828415Intel Xeon E3-1275V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V29498324 X 307230 TB488000
828765Intel Xeon E3-1275V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V29498324 X 204830 TB488000
817005Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB488000
832916Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB494000
825962Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-393012107642 X 307230 TB504000
825654Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 409630 TB509000
826613Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS9498324 X 307230 TB509000
809267Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-393012107644 X 153630 TB509000
819250Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 409630 TB515000
832982Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x8944242 X 204830 TB515000
832221Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518643 X 204830 TB520000
825951Intel Core i7-3930
8x RAM DDR3 8192 MB
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-393012107642 X 307250 TB546000
831795Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-393012107642 X 24050 TB546000
826136Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 24050 TB551000
827340Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 60050 TB551000
832215Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V310140322 X 204850 TB551000
821204Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518641 X 204850 TB562000
820600Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1270V39852322 X 409650 TB567000
822652Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204850 TB578000
819318Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204850 TB578000
819229Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 409650 TB578000
826004Intel Core i7-3930
8x RAM DDR3 8192 MB
4x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-393012107644 X 307250 TB578000
822380Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204850 TB583000
822355Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518641 X 204850 TB588000
831783Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107643 X 307250 TB599000
819319Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204850 TB599000
830413Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107642 X 307250 TB609000
805784Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V212518643 X 24050 TB614000
810841Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-393012107642 X 307250 TB620000
824405Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2125181282 X 24050 TB620000
832430Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-393012107642 X 204850 TB620000
832428Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-393012107644 X 307250 TB625000
830356Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 48050 TB635000
835036Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 24050 TB646000
832267Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2125181282 X 24050 TB646000
832265Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204850 TB646000
807116Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204850 TB651000
828748Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-393012107642 X 307250 TB662000
833154Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E5-1650V2125181282 X 24050 TB667000
826172Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518644 X 204850 TB677000
835061Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-393012107644 X 24050 TB688000
833150Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2125181282 X 204850 TB693000
826151Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 307250 TB709000
816883Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204850 TB719000
835024Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2125181283 X 204850 TB751000
823368Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2125181282 X 204850 TB756000
833357Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V310140324 X 48050 TB756000
823366Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E5-1650V2125181281 X 204850 TB761000
827516Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204850 TB803000
829823Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 409650 TB824000
821205Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V212518644 X 24050 TB856000
829849Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E5-1650V212518644 X 60050 TB924000
819226Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 24050 TB929000
832218Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V212518642 X 204850 TB945000
835040Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V212518644 X 24050 TB1013000
825907Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V290033215 X 409650 TB1349000
828927Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V290033215 X 409650 TB1355000
830947Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-124579613215 X 409650 TB1365000
829583Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-124579613215 X 409650 TB1439000
شناسه محصولمشخصات سخت افزارCPUCPU benchmarkRAMHDDترافیکقیمت (تومان) 
نماد اعتماد الکترونیک