سرور اختصاصی فوری آلمان

RAM (min): GB min. number HDD's:
HDD size (min): GB Price (max):
CPU benchmark (min):
شناسه محصول مشخصات سخت افزار CPU CPU benchmark RAM (GB) HDD (GB) ترافیک (TB) قیمت (تومان)  
1325876 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 546000
1284402 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 320 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 320 unlimited 546000
1325854 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 1536 unlimited 546000
1333023 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 750 unlimited 546000
1326204 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 546000
1332858 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 2,0 TB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 2048 unlimited 546000
1329606 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 546000
1325864 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 546000
1326091 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 546000
1321492 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 750 unlimited 546000
1325874 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 546000
1299988 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 320 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 320 unlimited 546000
1298366 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 2729 8 2 X 750 unlimited 581000
1317308 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 750 unlimited 581000
1311731 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 8 2 X 2048 unlimited 581000
1319875 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 2048 unlimited 581000
1321375 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 2048 unlimited 581000
1322467 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 2954 8 2 X 750 unlimited 581000
1321627 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 581000
1321854 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 581000
1321609 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 581000
1325999 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 581000
1326287 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 1536 unlimited 581000
1328390 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1320967 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 581000
1324804 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 581000
1328396 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1326288 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 1024 unlimited 581000
1330378 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 581000
1322593 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 581000
1326199 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 581000
1333349 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 581000
1320764 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 581000
1325866 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1317541 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 750 unlimited 581000
1317461 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 1536 unlimited 581000
1317349 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1330159 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 500 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 873 4 2 X 500 unlimited 581000
1332175 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 750 unlimited 581000
1323623 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 581000
1329609 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1322609 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1334212 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 581000
1294894 Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 750 unlimited 598000
1298399 Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 750 unlimited 598000
1298797 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 1536 unlimited 598000
1298760 Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930 2954 12 2 X 1536 unlimited 598000
1298395 Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 2954 12 2 X 2048 unlimited 598000
1306541 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 598000
1306330 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 750 unlimited 598000
1306326 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 1536 unlimited 598000
1308934 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 598000
1315382 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 1024 unlimited 598000
1311757 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 598000
1321380 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 598000
1322468 Intel Core i7-930
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 12 2 X 2048 unlimited 598000
1325789 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 1536 unlimited 598000
1313635 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 598000
1326226 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 598000
1327231 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 598000
1327060 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 598000
1324520 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 598000
1329626 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 598000
1326303 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 598000
1324477 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 1,0 TB

AMD Athlon 64 5600+ X2 873 4 2 X 1024 unlimited 598000
1326329 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 598000
1330158 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 598000
1298429 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 2048 unlimited 616000
1304651 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 8 2 X 2048 unlimited 616000
1321367 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 616000
1322466 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 616000
1321373 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 2048 unlimited 616000
1317306 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 2048 unlimited 616000
1299095 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 616000
1323686 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 616000
1326364 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 750 unlimited 616000
1328306 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 750 unlimited 616000
1311437 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 616000
1325972 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 616000
1326045 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 1024 unlimited 616000
1321076 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 616000
1327069 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 2048 unlimited 616000
1328398 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 616000
1332324 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 1536 unlimited 616000
1332664 Intel Xeon E3-1245
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 616000
1327220 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 616000
1326004 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 616000
1316583 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 616000
1317320 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 1024 unlimited 616000
1278832 Intel Core i7-930 - Red.PS
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 - Red.PS 2954 12 2 X 2048 unlimited 634000
1305430 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 2048 unlimited 634000
1304650 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 634000
1304209 Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 2048 unlimited 634000
1291203 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 634000
1311738 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 634000
1311732 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 24 3 X 2048 unlimited 634000
1316287 Intel Core i7-975
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 3275 24 2 X 2048 unlimited 634000
1319790 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x 6640 24 3 X 1536 unlimited 634000
1322484 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-975 3275 12 3 X 1024 unlimited 634000
1321382 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 634000
1319791 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 3275 12 2 X 2048 unlimited 634000
1319905 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-975 3275 12 3 X 750 unlimited 634000
1321886 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 634000
1317313 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 634000
1319871 Intel Core i7-975
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-975 3275 12 2 X 2048 unlimited 634000
1332232 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 634000
1327881 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 634000
1332194 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 634000
1328303 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-920 2729 8 2 X 1024 unlimited 634000
1329901 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 634000
1326332 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 634000
1318578 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 3 X 2048 unlimited 634000
1326315 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 634000
1321829 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 634000
1328316 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 634000
1333246 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 634000
1327492 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 2048 unlimited 634000
1321549 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 4096 unlimited 634000
1330252 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 634000
1333747 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 750 unlimited 634000
1327303 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 3072 unlimited 651000
1328318 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 651000
1329151 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 1536 unlimited 651000
1329622 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 651000
1326032 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 651000
1326110 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 651000
1333345 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 651000
1327121 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 2048 unlimited 651000
1327114 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 651000
1329164 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 651000
1333251 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 3072 unlimited 651000
1324979 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 651000
1326297 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 651000
1324490 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 651000
1326302 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 651000
1325551 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 2048 unlimited 651000
1314439 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 600 unlimited 651000
1327330 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 651000
1322768 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 669000
1332072 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 2048 unlimited 669000
1331414 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 669000
1311758 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 669000
1295087 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 1536 unlimited 686000
1304936 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 686000
1321391 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 686000
1322489 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 686000
1320527 Intel Core i7-975
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-975 3275 48 2 X 2048 unlimited 686000
1327176 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 2048 unlimited 686000
1325775 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 240 unlimited 686000
1317310 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 3 X 2048 unlimited 686000
1325861 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 686000
1326253 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 686000
1329534 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 250 unlimited 686000
1325757 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 686000
1325916 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 686000
1304242 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 686000
1328308 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 686000
1332284 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 686000
1326295 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 686000
1318626 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 686000
1321502 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 686000
1324083 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 686000
1328804 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 250 unlimited 686000
1328300 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 240 unlimited 686000
1327230 Intel Xeon E3-1245
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 686000
1327690 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 256 unlimited 686000
1327481 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 686000
1321520 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 256 unlimited 686000
1326289 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 250 unlimited 686000
1332121 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-930 2954 8 2 X 250 unlimited 686000
1328402 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 256 unlimited 686000
1316590 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 2048 unlimited 686000
1327584 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 250 unlimited 686000
1328478 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 686000
1327301 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 3072 unlimited 686000
1317206 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 256 unlimited 686000
1326217 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 686000
1316352 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-3770 6370 16 1 X 3072 unlimited 686000
1322627 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 4096 unlimited 686000
1326190 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 686000
1317332 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 686000
1327163 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 3072 unlimited 686000
1316281 Intel Core i7-975
3x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-975 3275 24 1 X 750 unlimited 686000
1323463 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 686000
1322491 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 1536 unlimited 704000
1328296 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 1536 unlimited 704000
1325530 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 3072 unlimited 704000
1324347 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 704000
1326317 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 704000
1330394 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 256 unlimited 704000
1326666 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 250 unlimited 704000
1329531 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 704000
1325766 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 2048 unlimited 704000
1332119 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 750 unlimited 704000
1327689 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 256 unlimited 704000
1315506 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 1 X 1536 unlimited 704000
1326676 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 256 unlimited 704000
1326616 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 704000
1333025 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 240 unlimited 704000
1328831 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 704000
1327341 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 250 unlimited 704000
1325785 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 2048 unlimited 704000
1329227 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 704000
1323129 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 704000
1329265 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 256 unlimited 704000
1325762 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 3 X 2048 unlimited 704000
1327235 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 704000
1317629 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 704000
1322488 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 704000
1317771 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 722000
1326069 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 722000
1332157 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 722000
1325776 Intel Core i7-960
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-960 3239 48 2 X 2048 unlimited 722000
1253544 Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 1024 unlimited 722000
1328809 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 2954 24 4 X 750 unlimited 722000
1322590 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 722000
1328302 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 722000
1323035 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 256 unlimited 722000
1318525 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 3072 unlimited 722000
1330387 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 722000
1320731 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 250 unlimited 722000
1333247 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 3 X 2048 unlimited 722000
1326308 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 722000
1328807 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 3 X 2048 unlimited 722000
1333794 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 250 unlimited 722000
1327104 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 1024 unlimited 722000
1326028 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 4096 unlimited 722000
1330351 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 722000
1307337 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980 6888 24 3 X 2048 unlimited 739000
1332281 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 739000
1323720 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 739000
1332332 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 739000
1332117 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 2048 unlimited 739000
1326517 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 3 X 3072 unlimited 739000
1330656 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 739000
1328305 Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 240 unlimited 739000
1330336 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 240 unlimited 739000
1317712 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 739000
1326652 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 739000
1332640 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 739000
1321507 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 250 unlimited 739000
1319796 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 2048 unlimited 739000
1329251 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 739000
1333241 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 739000
1330494 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 739000
1322506 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 739000
1329593 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 739000
1332109 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 739000
1326911 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 2048 unlimited 739000
1325771 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 757000
1321509 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 240 unlimited 757000
1322610 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 757000
1332118 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 250 unlimited 757000
1332120 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 256 unlimited 757000
1326105 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 757000
1316587 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 3 X 2048 unlimited 757000
1326281 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 512 unlimited 757000
1316335 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 757000
1322474 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 2048 unlimited 757000
1332193 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 757000
1323033 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 757000
1332701 Intel Xeon E3-1275V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 6136 32 2 X 3072 unlimited 757000
1330331 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 757000
1323570 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 757000
1324995 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 500 unlimited 757000
1327378 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 757000
1311733 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 757000
1331056 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 757000
1326377 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 4096 unlimited 757000
1321726 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 757000
1321631 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 4096 unlimited 757000
1327056 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 3 X 3072 unlimited 757000
1333076 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 757000
1325773 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 757000
1329195 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 757000
1327534 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 757000
1329602 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 3 X 2048 unlimited 757000
1329535 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 757000
1328835 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 757000
1324838 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 757000
1312415 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 757000
1323514 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 757000
1332875 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 256 unlimited 774000
1320000 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 250 unlimited 774000
1333795 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 250 unlimited 774000
1319800 Intel Core i7-960
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-960 3239 32 2 X 2048 unlimited 792000
1313737 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 792000
1328825 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 792000
1327335 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 792000
1326915 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 4096 unlimited 792000
1325770 Intel Core i7-960
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-960 3239 48 2 X 2048 unlimited 792000
1320742 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 792000
1324753 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 792000
1292174 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 792000
1324324 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 792000
1325758 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 792000
1320030 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 240 unlimited 792000
1323511 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 792000
1328576 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 240 unlimited 792000
1320923 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 480 unlimited 792000
1326687 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 512 unlimited 792000
1329524 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 792000
1315452 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 792000
1333033 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 792000
1332197 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 792000
1333187 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 792000
1324990 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 2048 unlimited 792000
1329163 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 792000
1292997 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1245 5244 16 4 X 250 unlimited 792000
1327536 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 4 X 2048 unlimited 792000
1326475 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 792000
1327475 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 3072 unlimited 792000
1326503 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 792000
1325764 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 2048 unlimited 792000
1334222 Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 750 unlimited 792000
1324989 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 792000
1316606 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 3 X 3072 unlimited 792000
1325542 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 792000
1329612 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 240 unlimited 792000
1329488 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 2048 unlimited 792000
1334231 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 4 X 2048 unlimited 792000
1312604 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 792000
1334236 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 2048 unlimited 792000
1311743 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 250 unlimited 792000
1327171 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 4 X 2048 unlimited 792000
1333091 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 3 X 3072 unlimited 792000
1329004 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 810000
1330713 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 3 X 2048 unlimited 810000
1328675 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 4096 unlimited 810000
1327379 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 810000
1328808 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-975 3275 12 3 X 250 unlimited 810000
1327485 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 3 X 3072 unlimited 810000
1317699 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 810000
1320782 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 256 unlimited 810000
1326292 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 1 X 3072 unlimited 810000
1326476 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 810000
1326222 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 810000
1326478 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 810000
1329365 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 4 X 2048 unlimited 810000
1327122 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 810000
1325218 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 810000
1325777 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 4 X 2048 unlimited 810000
1320792 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 240 unlimited 810000
1320747 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 1 X 2048 unlimited 810000
1329217 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 4096 unlimited 810000
1327108 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 2048 unlimited 810000
1323497 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 4096 unlimited 810000
1329256 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 512 unlimited 810000
1321022 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 810000
1327106 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 4096 unlimited 810000
1327170 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 4 X 2048 unlimited 810000
1323494 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 4 X 240 unlimited 827000
1297674 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 827000
1307336 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 3 X 2048 unlimited 827000
1327336 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 827000
1326282 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 827000
1319247 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 500 unlimited 827000
1326489 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 827000
1326934 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 2048 unlimited 827000
1308879 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 250 unlimited 827000
1322782 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 827000
1328486 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 512 unlimited 827000
1304684 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 827000
1329154 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 827000
1323382 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 4096 unlimited 827000
1326378 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 1 X 1024 unlimited 827000
1317016 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 256 unlimited 845000
1326684 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 845000
1329615 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 4096 unlimited 845000
1317325 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 845000
1330002 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 2048 unlimited 845000
1326320 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 845000
1327426 Intel Xeon E3-1246v3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246v3 7121 32 4 X 2048 unlimited 845000
1333184 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 845000
1323492 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 3 X 3072 unlimited 845000
1332564 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 4 X 2048 unlimited 845000
1319990 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 4096 unlimited 845000
1329600 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 845000
1278400 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 3 X 512 unlimited 845000
1332115 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 6640 24 4 X 2048 unlimited 845000
1312602 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 845000
1329603 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 845000
1326294 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 1 X 3072 unlimited 862000
1333244 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 862000
1329209 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 862000
1324412 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 862000
1332112 Intel Core i7-990x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x 7278 24 4 X 1536 unlimited 862000
1323429 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 512 unlimited 862000
1325784 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 256 unlimited 862000
1326936 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 250 unlimited 862000
1315822 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 2048 unlimited 862000
1311755 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 240 unlimited 862000
1330751 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 2048 unlimited 862000
1319876 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 862000
1331746 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 880000
1326926 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 240 unlimited 880000
1326938 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 500 unlimited 880000
1327480 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 4 X 240 unlimited 880000
1333186 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 880000
1329614 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 120 unlimited 880000
1328040 AMD Opteron 6338P
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Opteron 6338P 3850 64 2 X 2048 unlimited 880000
1333542 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 898000
1326937 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 250 unlimited 915000
1322961 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 512 unlimited 915000
1327769 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 2048 unlimited 915000
1324643 AMD Opteron 6338P
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Opteron 6338P 3850 64 2 X 2048 unlimited 915000
1327532 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 915000
1325779 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-920 2729 8 2 X 512 unlimited 915000
1332560 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 915000
1326477 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 3072 unlimited 915000
1327474 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 4096 unlimited 915000
1327380 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 915000
1326495 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 915000
1314741 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 4 X 250 unlimited 915000
1314266 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 915000
1319984 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 915000
1313238 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 2048 unlimited 915000
1308069 Intel Xeon E3-1275V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 6136 32 2 X 240 unlimited 915000
1332320 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 4096 unlimited 915000
1332196 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 4 X 3072 unlimited 915000
1320740 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 500 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 4 X 500 unlimited 915000
1333930 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 2048 unlimited 915000
1324414 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 480 unlimited 915000
1322969 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 915000
1332429 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 2048 unlimited 915000
1329161 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 915000
1322801 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 240 unlimited 933000
1322762 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 933000
1320971 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 933000
1333400 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 933000
1332130 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 6144 unlimited 933000
1326645 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 4096 unlimited 933000
1322850 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 512 unlimited 933000
1322978 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 933000
1327825 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 480 unlimited 933000
1333566 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 4 X 2048 unlimited 933000
1325410 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 512 unlimited 933000
1326348 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 950000
1329542 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 950000
1324577 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 512 unlimited 950000
1325598 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 950000
1322449 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 950000
1326018 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 6144 unlimited 950000
1313929 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 950000
1317581 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 500 unlimited 950000
1327337 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 950000
1321714 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 240 unlimited 950000
1317582 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 512 unlimited 950000
1332430 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 480 unlimited 950000
1328544 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 1536 unlimited 968000
1329045 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 256 unlimited 968000
1326939 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 500 unlimited 968000
1319786 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980x 6640 24 4 X 120 unlimited 968000
1328452 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 6144 unlimited 968000
1326505 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 968000
1314441 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 4 X 240 unlimited 968000
1324994 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 256 unlimited 968000
1328843 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 3072 unlimited 968000
1334215 Intel Core i7-6700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 4096 unlimited 968000
1320737 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 600 unlimited 968000
1309032 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 968000
1328683 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 986000
1321019 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 986000
1330445 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 986000
1332364 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 986000
1328719 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 986000
1309104 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 3072 unlimited 986000
1328830 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 6144 unlimited 986000
1310838 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 600 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 600 unlimited 986000
1329536 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 986000
1331987 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
7x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 12 7 X 2048 unlimited 986000
1306410 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 500 unlimited 986000
1328307 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 1021000
1328961 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 2048 unlimited 1021000
1313638 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 500 unlimited 1021000
1329165 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 2048 unlimited 1021000
1315960 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 1021000
1326497 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1021000
1330564 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 512 unlimited 1021000
1324996 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 4096 unlimited 1021000
1325853 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 960 unlimited 1021000
1322495 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 6144 unlimited 1021000
1325020 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 240 unlimited 1021000
1329596 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 3072 unlimited 1021000
1333546 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 512 unlimited 1021000
1333819 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 1021000
1332727 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 1021000
1328989 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 6144 unlimited 1021000
1318343 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 3072 unlimited 1021000
1333949 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 1021000
1329385 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 1038000
1310034 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 4 X 256 unlimited 1038000
1325093 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 240 unlimited 1038000
1327125 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 3072 unlimited 1038000
1303349 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 250 unlimited 1056000
1320029 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 4096 unlimited 1056000
1319874 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 2048 unlimited 1056000
1292422 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 2048 unlimited 1056000
1327900 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 3 X 2048 unlimited 1056000
1314834 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 240 unlimited 1056000
1313234 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 4096 unlimited 1056000
1328845 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 6144 unlimited 1056000
1330472 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 1056000
1322476 Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 2048 unlimited 1091000
1324930 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1091000
1322498 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245 5244 32 4 X 240 unlimited 1091000
1327491 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 16 3 X 3072 unlimited 1091000
1300009 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 240 unlimited 1091000
1333095 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1091000
1320293 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1091000
1333816 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 750 unlimited 1091000
1326491 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 1091000
1317976 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 240 unlimited 1109000
1332432 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 2048 unlimited 1109000
1329579 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 1109000
1318838 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 240 unlimited 1109000
1324662 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 4096 unlimited 1109000
1321017 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 1109000
1333185 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 6144 unlimited 1126000
1322736 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 6144 unlimited 1144000
1321199 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 480 unlimited 1144000
1329196 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 4 X 250 unlimited 1144000
1329578 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1144000
1327668 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 3 X 4096 unlimited 1144000
1315388 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
7x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-950 3034 12 7 X 3072 unlimited 1144000
1328419 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 4 X 240 unlimited 1144000
1329617 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 2048 unlimited 1144000
1320733 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 1144000
1320047 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 4096 unlimited 1144000
1324934 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 6144 unlimited 1144000
1320210 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 4 X 480 unlimited 1144000
1318338 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1144000
1322494 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 500 unlimited 1144000
1332779 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1162000
1333286 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 1 X 2048 unlimited 1162000
1327909 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1162000
1329577 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 3072 unlimited 1162000
1329895 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 240 unlimited 1162000
1307917 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 240 unlimited 1162000
1334261 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 1162000
1334175 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 1024 unlimited 1179000
1310860 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1179000
1300031 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1179000
1325795 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 1179000
1322962 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 X 4096 unlimited 1179000
1309408 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 240 unlimited 1179000
1329575 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1179000
1333539 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 1179000
1317974 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 240 unlimited 1179000
1314890 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 240 unlimited 1179000
1323825 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 6144 unlimited 1179000
1315567 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 X 240 unlimited 1179000
1318919 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1179000
1327872 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 3 X 512 unlimited 1179000
1319901 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 6144 unlimited 1197000
1327892 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 240 unlimited 1197000
1327899 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 480 unlimited 1197000
1327898 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 4096 unlimited 1197000
1329406 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 4 X 240 unlimited 1214000
1322967 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 6144 unlimited 1214000
1328374 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 512 unlimited 1214000
1300008 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1214000
1322732 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 X 240 unlimited 1214000
1310862 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 120 unlimited 1250000
1332859 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1250000
1317324 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 600 GB

Intel Core i7-980x 6640 24 4 X 600 unlimited 1250000
1302627 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 X 512 unlimited 1250000
1322527 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 X 512 unlimited 1250000
1332154 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 4096 unlimited 1250000
1329402 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1250000
1328543 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1250000
1307539 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 X 480 unlimited 1250000
1327926 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 250 unlimited 1250000
1331417 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 240 unlimited 1250000
1327681 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 X 2048 unlimited 1250000
1321191 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1250000
1324451 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 512 unlimited 1267000
1334133 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 6144 unlimited 1267000
1315029 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 512 unlimited 1267000
1320641 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 6144 unlimited 1267000
1322731 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 X 2048 unlimited 1267000
1332055 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 256 unlimited 1267000
1333927 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 8192 unlimited 1285000
1332352 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 3072 unlimited 1285000
1306138 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 512 unlimited 1285000
1333312 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1285000
1329407 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1285000
1333771 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 250 unlimited 1285000
1320541 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 32 2 X 512 unlimited 1285000
1316577 Intel Core i7-8700
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 1024 unlimited 1302000
1332814 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 240 unlimited 1302000
1318361 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 120 unlimited 1302000
1321351 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 X 500 unlimited 1302000
1332393 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 1302000
1330815 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 6144 unlimited 1320000
1320302 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 X 4096 unlimited 1320000
1278098 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-920 2729 48 4 X 240 unlimited 1320000
1327908 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1338000
1328812 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 960 unlimited 1338000
1309698 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 X 2048 unlimited 1338000
1329426 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 480 unlimited 1338000
1323549 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 512 unlimited 1373000
1331032 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1373000
1309683 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 X 2048 unlimited 1373000
1328726 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1373000
1321369 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1373000
1320614 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1373000
1327918 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 3 X 2048 unlimited 1373000
1320630 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1373000
1332823 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 240 unlimited 1373000
1330897 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 4096 unlimited 1373000
1332777 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 240 unlimited 1373000
1329420 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 3 X 2048 unlimited 1373000
1320303 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1373000
1333250 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 3 X 4096 unlimited 1373000
1328545 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 1373000
1306512 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 3 X 240 unlimited 1373000
1321184 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1373000
1333098 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1373000
1327863 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 3 X 480 unlimited 1390000
1314870 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 4096 unlimited 1390000
1314936 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 1 X 4096 unlimited 1390000
1327933 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 X 2048 unlimited 1408000
1333283 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 1408000
1327665 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 3 X 480 unlimited 1408000
1315280 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 960 unlimited 1408000
1327888 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 1 X 2048 unlimited 1408000
1307909 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1426000
1320310 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1426000
1320613 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1443000
1324634 AMD Ryzen 7 1700X
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 32 2 X 512 unlimited 1478000
1322959 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 960 unlimited 1478000
1312403 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 7 X 4096 unlimited 1478000
1328533 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1478000
1314956 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1478000
1328088 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 X 512 unlimited 1478000
1326506 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 1514000
1332851 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 1514000
1321350 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 500 unlimited 1531000
1330900 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1531000
1334016 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 500 GB

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 500 unlimited 1531000
1306231 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1549000
1327952 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1549000
1326812 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 240 unlimited 1549000
1326387 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 6144 unlimited 1584000
1322939 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 4096 unlimited 1602000
1320701 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 4 X 480 unlimited 1602000
1331411 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1619000
1307785 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 960 unlimited 1619000
1321223 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 512 unlimited 1637000
1329424 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1654000
1292164 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 4096 unlimited 1654000
1332557 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 2048 unlimited 1690000
1327977 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 1690000
1333809 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 3 X 4096 unlimited 1690000
1328066 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 1 X 2048 unlimited 1707000
1334018 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1725000
1314826 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 4096 unlimited 1725000
1323525 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 512 unlimited 1725000
1324661 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 X 3072 unlimited 1742000
1329405 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1760000
1329476 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1760000
1315568 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1760000
1318925 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 3 X 480 unlimited 1760000
1318650 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 4 X 512 unlimited 1778000
1324648 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 4 X 2048 unlimited 1830000
1333263 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 4 X 480 unlimited 1830000
1320537 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 4 X 512 unlimited 1830000
1328068 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 1 X 6144 unlimited 1830000
1320629 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 6144 unlimited 1830000
1321201 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 2048 unlimited 1830000
1327930 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 6144 unlimited 1830000
1307689 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 7 X 4096 unlimited 1848000
1317790 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 1883000
1327980 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 480 unlimited 1883000
1318664 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
2x RAM 32768 MB DDR4
4x SSD SATA 250 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 4 X 250 unlimited 1883000
1329440 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 2048 unlimited 1901000
1332789 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 4096 unlimited 1901000
1324633 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 2048 unlimited 1901000
1322956 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 2048 unlimited 1901000
1332786 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 4096 unlimited 1901000
1327991 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 6144 unlimited 1901000
1332778 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1936000
1331747 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 4 X 480 unlimited 1936000
1333292 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 2048 unlimited 1936000
1333262 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 4 X 480 unlimited 1936000
1320032 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1989000
1321183 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 3072 unlimited 2006000
1333579 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 6144 unlimited 2006000
1321366 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 2006000
1328069 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 4096 unlimited 2042000
1327948 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 2048 unlimited 2042000
1320611 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 4096 unlimited 2042000
1327955 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 480 unlimited 2059000
1324649 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 2059000
1322825 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2059000
1329415 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 X 480 unlimited 2077000
1295698 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 512 unlimited 2077000
1333536 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 6144 unlimited 2077000
1333925 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-7700 8581 64 2 X 512 unlimited 2130000
1328009 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2130000
1327951 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 480 unlimited 2165000
1329448 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 512 unlimited 2165000
1307413 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 6144 unlimited 2182000
1332780 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 2200000
1332822 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 X 2048 unlimited 2218000
1323062 Intel Xeon E5-1650V3
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 2235000
1302044 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 6144 unlimited 2235000
1270140 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 X 960 unlimited 2235000
1327986 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 480 unlimited 2270000
1332952 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 960 unlimited 2270000
1322933 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 4096 unlimited 2270000
1324647 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 4 X 4096 unlimited 2270000
1332857 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 960 unlimited 2288000
1328072 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 2048 unlimited 2306000
1329409 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 2306000
1330904 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 4 X 4096 unlimited 2323000
1301565 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 3072 unlimited 2376000
1331136 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 4096 unlimited 2376000
1334254 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2411000
1315219 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 240 unlimited 2482000
1327973 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 3072 unlimited 2482000
1332991 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 4096 unlimited 2552000
1327932 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 6144 unlimited 2570000
1322817 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2622000
1262315 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 2798000
1323023 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 1966 unlimited 2869000
1323547 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 2992000
1328227 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 1966 unlimited 3010000
1322289 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 10 X 6144 unlimited 3098000
1328005 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 6144 unlimited 3098000
1319152 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 3186000
1329653 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 15 X 4096 unlimited 3186000
1331848 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 3344000
1326111 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 10 X 6144 unlimited 3397000
1333248 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 15 X 4096 unlimited 3397000
1332812 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 960 unlimited 3573000
1328289 AMD EPYC 7401P
5x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 160 2 X 960 unlimited 3890000
1328265 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 2 X 1966 unlimited 3907000
1325824 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 4096 unlimited 4224000
1325610 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 6144 unlimited 4470000
1330921 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 6144 unlimited 4541000
1332881 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 4629000
1332784 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 6144 unlimited 4734000
1332783 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 6144 unlimited 4787000
1283559 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 10 TB Enterprise

AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 1 X 10240 unlimited 4805000
1332885 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 4 X 1966 unlimited 4875000
1215119 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise

AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 1 X 12288 unlimited 4981000
1333789 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 4 X 960 unlimited 5210000
1328262 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 2 X 960 unlimited 5491000
1333790 AMD EPYC 7401P
6x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 192 2 X 960 unlimited 5544000
1328268 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 3 X 1966 unlimited 5773000
1328270 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
6x SSD SATA 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 6 X 960 unlimited 6670000
1328254 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
7x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 7 X 960 unlimited 6864000
1328281 AMD EPYC 7401P
16x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 512 2 X 960 unlimited 7093000
1328284 AMD EPYC 7401P
16x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 512 2 X 1966 unlimited 7586000
1328283 AMD EPYC 7401P
16x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 1,00 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 512 2 X 1024 unlimited 7867000
1332877 AMD EPYC 7401P
12x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 384 4 X 1966 unlimited 8131000
1327969 AMD EPYC 7401P
6x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
6x SSD SATA 3,84 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 192 6 X 3932 unlimited 10032000
1328255 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
6x SSD SATA 3,84 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 6 X 3932 unlimited 10067000
1333343 AMD EPYC 7401P
16x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
8x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 512 8 X 1966 unlimited 10630000
1333342 AMD EPYC 7401P
16x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
6x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 512 6 X 1966 unlimited 10754000
شناسه محصول مشخصات سخت افزار CPU CPU benchmark RAM HDD ترافیک قیمت (تومان)  
نماد اعتماد الکترونیک