سرور اختصاصی فوری آلمان

RAM (min): GB min. number HDD's:
HDD size (min): GB Price (max):
CPU benchmark (min):
شناسه محصول مشخصات سخت افزار CPU CPU benchmark RAM (GB) HDD (GB) ترافیک (TB) قیمت (تومان)  
1386605 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 546000
1388779 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 546000
1386070 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 546000
1384469 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 546000
1371410 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 546000
1388650 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 1536 unlimited 546000
1373863 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 546000
1369592 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 546000
1385496 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 546000
1350196 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 300 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 300 unlimited 563000
1356271 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 2729 8 2 X 750 unlimited 581000
1357644 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 750 unlimited 581000
1362842 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 750 unlimited 581000
1374591 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 2048 unlimited 581000
1389526 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 320 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 320 unlimited 581000
1376108 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1378545 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 750 unlimited 581000
1380618 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 581000
1378516 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 581000
1386598 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1373609 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 1024 unlimited 581000
1385639 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 581000
1388140 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 581000
1365772 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 750 unlimited 581000
1388747 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 581000
1389528 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 160 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 160 unlimited 581000
1385408 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 581000
1382725 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 1024 unlimited 581000
1385385 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 1536 unlimited 581000
1385924 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 581000
1385394 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1347649 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 1024 unlimited 581000
1365195 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 581000
1384028 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 581000
1383316 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1384093 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 750 unlimited 581000
1353579 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 500 GB

Intel Core i7-930 2954 8 2 X 500 unlimited 598000
1354651 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 1536 unlimited 598000
1355969 Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 400 GB

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 400 unlimited 598000
1354647 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 2954 8 2 X 750 unlimited 598000
1353567 Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 750 unlimited 598000
1356275 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 598000
1356278 Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 750 unlimited 598000
1359517 Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 598000
1357636 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 750 unlimited 598000
1360664 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 598000
1337418 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 598000
1370972 Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 1536 unlimited 598000
1371077 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 1024 unlimited 598000
1384381 Intel Xeon E3-1245
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 598000
1384386 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 2048 unlimited 598000
1385912 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 598000
1382275 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 1024 unlimited 598000
1380013 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 598000
1371282 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 598000
1390245 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 598000
1386604 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 598000
1383353 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 750 unlimited 598000
1386445 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 1536 unlimited 598000
1382912 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 598000
1385916 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 598000
1386671 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 598000
1388769 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 598000
1379756 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 3 X 300 unlimited 598000
1382267 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 1536 unlimited 598000
1382715 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 598000
1385575 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 598000
1347633 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 2048 unlimited 598000
1389747 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 598000
1384451 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 598000
1383328 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 598000
1383388 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 598000
1372515 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 2048 unlimited 598000
1383072 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 598000
1383373 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 598000
1382186 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 598000
1355558 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 2048 unlimited 616000
1356269 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 616000
1364520 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 8 2 X 2048 unlimited 616000
1361930 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 616000
1370965 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 8 2 X 2048 unlimited 616000
1372770 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 2048 unlimited 616000
1372514 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 3072 unlimited 616000
1387674 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 3072 unlimited 616000
1383335 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 4096 unlimited 616000
1387450 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 616000
1381582 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 616000
1387135 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 616000
1385482 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 616000
1383899 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 616000
1388743 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 750 unlimited 616000
1388738 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 616000
1388620 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 616000
1389245 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 616000
1384908 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 616000
1384577 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 616000
1355555 Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 2048 unlimited 634000
1292124 Intel Core i7-975
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 3275 24 3 X 2048 unlimited 634000
1322476 Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 2048 unlimited 634000
1359969 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 634000
1360831 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 634000
1360834 Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 2048 unlimited 634000
1363573 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 3275 12 2 X 2048 unlimited 634000
1361939 Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 2048 unlimited 634000
1369595 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 24 3 X 2048 unlimited 634000
1366558 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 1536 unlimited 634000
1382358 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 3275 12 2 X 1536 unlimited 634000
1382388 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x 6640 24 3 X 1536 unlimited 634000
1390157 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 3 X 2048 unlimited 634000
1389152 Intel Core i7-920
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 2048 unlimited 634000
1383059 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 634000
1385928 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 634000
1386979 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 3072 unlimited 634000
1389484 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 300 unlimited 634000
1384001 Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 634000
1386456 Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 1024 unlimited 634000
1379113 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 634000
1391583 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 1536 unlimited 634000
1389329 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 634000
1385929 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 634000
1384368 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 3 X 2048 unlimited 634000
1371708 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 651000
1384414 Intel Xeon E3-1275V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 6136 16 2 X 3072 unlimited 651000
1377041 Intel Xeon E3-1275V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 6136 32 2 X 3072 unlimited 651000
1385436 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 4096 unlimited 651000
1387675 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 3072 unlimited 651000
1388656 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 1536 unlimited 651000
1385310 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 651000
1384380 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 2048 unlimited 651000
1386446 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 651000
1384492 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 1536 unlimited 651000
1389154 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 651000
1382334 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 651000
1390543 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 651000
1365259 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 2048 unlimited 651000
1385918 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 651000
1373680 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 651000
1382989 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 4096 unlimited 651000
1390031 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-930 2954 8 2 X 1024 unlimited 669000
1346346 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 686000
1382270 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 686000
1380956 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 686000
1374583 Intel Core i7-920
3x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 12 3 X 2048 unlimited 686000
1385312 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 686000
1377102 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 686000
1385329 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 2954 24 4 X 750 unlimited 686000
1371590 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 686000
1386010 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 686000
1384356 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 686000
1361940 Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 1536 unlimited 686000
1390851 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 686000
1370312 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 300 unlimited 686000
1382434 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 3 X 3072 unlimited 686000
1385314 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 1536 unlimited 686000
1385960 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 686000
1383819 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 2048 unlimited 686000
1383256 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 3072 unlimited 686000
1386735 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 686000
1372261 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 2048 unlimited 686000
1374371 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 704000
1368416 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-990x 7278 24 3 X 2048 unlimited 704000
1390036 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 3 X 1024 unlimited 704000
1387548 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 704000
1383912 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 4096 unlimited 704000
1382397 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 300 unlimited 704000
1382463 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 704000
1383068 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 3 X 3072 unlimited 704000
1379271 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 704000
1387683 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 2048 unlimited 704000
1368423 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 704000
1386807 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 704000
1379857 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 4096 unlimited 704000
1382767 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 704000
1362833 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 4 X 2048 unlimited 722000
1389146 Intel Core i7-960x
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-960x 0 48 2 X 2048 unlimited 722000
1386450 Intel Core i7-975
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 3275 24 3 X 2048 unlimited 722000
1372267 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 2048 unlimited 722000
1382507 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 722000
1383238 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 2048 unlimited 722000
1382138 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 722000
1383299 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 3275 12 2 X 1536 unlimited 722000
1383833 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 4 X 2048 unlimited 722000
1385955 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 3 X 2048 unlimited 722000
1385907 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 3 X 3072 unlimited 722000
1391865 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 2048 unlimited 722000
1381578 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 722000
1385621 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 256 unlimited 722000
1383371 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 722000
1382344 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 120 unlimited 722000
1387406 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 256 unlimited 722000
1389148 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 3275 12 3 X 1536 unlimited 722000
1387391 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 722000
1385957 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 3 X 2048 unlimited 722000
1383905 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 3 X 3072 unlimited 722000
1371190 Intel Core i7-990x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-990x 7278 24 4 X 2048 unlimited 739000
1385077 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 739000
1386641 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 739000
1372818 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 4096 unlimited 739000
1390542 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 739000
1390107 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 739000
1389139 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 739000
1389138 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 2048 unlimited 739000
1386008 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 3 X 300 unlimited 739000
1389330 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 739000
1387719 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 4096 unlimited 739000
1382333 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 739000
1383906 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 739000
1386006 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 739000
1388775 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 3 X 3072 unlimited 739000
1383432 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 739000
1386806 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 739000
1384135 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 250 unlimited 739000
1382913 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 739000
1370279 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 4 X 2048 unlimited 739000
1382326 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 739000
1380740 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 256 unlimited 739000
1389135 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 250 unlimited 757000
1381256 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 4096 unlimited 757000
1383914 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 757000
1372471 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 3 X 300 unlimited 757000
1378550 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 6144 unlimited 757000
1390037 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 240 unlimited 757000
1391831 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 757000
1389341 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 757000
1371718 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 4096 unlimited 757000
1389155 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 240 unlimited 757000
1391367 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 250 unlimited 757000
1389153 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-975 3275 12 3 X 240 unlimited 757000
1390426 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 774000
1383376 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 774000
1317324 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 600 GB

Intel Core i7-980x 6640 24 4 X 600 unlimited 792000
1383281 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980x 6640 24 3 X 120 unlimited 792000
1382770 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 4096 unlimited 792000
1386453 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 240 unlimited 792000
1386597 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 512 unlimited 792000
1381707 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 256 unlimited 792000
1381585 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 240 unlimited 792000
1385952 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 4096 unlimited 792000
1388528 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 250 unlimited 792000
1373742 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 4096 unlimited 792000
1383844 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 4096 unlimited 792000
1383243 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 792000
1383837 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 3072 unlimited 792000
1383235 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 792000
1385767 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 792000
1368300 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 256 unlimited 792000
1385990 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 240 unlimited 792000
1384425 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 250 unlimited 792000
1390433 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 792000
1388166 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 4 X 3072 unlimited 792000
1379137 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 1 X 2048 unlimited 792000
1383444 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 792000
1390416 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 792000
1362643 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 4096 unlimited 792000
1390464 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 792000
1371157 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
1x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x 6888 24 1 X 1536 unlimited 792000
1383475 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 792000
1372849 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 6144 unlimited 792000
1383039 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 792000
1382319 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 256 unlimited 792000
1385613 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 500 unlimited 792000
1385411 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 4096 unlimited 792000
1375968 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 256 unlimited 792000
1384114 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 792000
1379106 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 3 X 2048 unlimited 792000
1387131 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 2048 unlimited 792000
1388020 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 792000
1389141 Intel Core i7-960
2x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-960 3239 8 2 X 240 unlimited 792000
1389137 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 120 unlimited 792000
1383826 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 4096 unlimited 792000
1372851 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 2048 unlimited 792000
1391412 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 792000
1388755 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 810000
1387715 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 2048 unlimited 810000
1389380 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 2048 unlimited 810000
1386459 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 300 unlimited 810000
1382502 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 4096 unlimited 810000
1388550 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 810000
1386766 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 810000
1369584 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 810000
1382301 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 240 unlimited 810000
1389129 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980 6888 24 3 X 2048 unlimited 810000
1378235 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 6144 unlimited 810000
1382737 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 4 X 3072 unlimited 810000
1383370 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 810000
1385770 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 810000
1371709 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 4096 unlimited 810000
1378574 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 6144 unlimited 810000
1385649 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 810000
1381328 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 500 unlimited 810000
1388737 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 810000
1385434 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 810000
1372044 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 6144 unlimited 827000
1390034 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 512 unlimited 827000
1381675 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 827000
1386067 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 827000
1382802 AMD Opteron 6338P
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Opteron 6338P 3850 64 2 X 2048 unlimited 827000
1383479 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 827000
1353923 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 4 X 4096 unlimited 827000
1390860 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 3 X 3072 unlimited 827000
1386004 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 4 X 2048 unlimited 827000
1381484 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 2048 unlimited 827000
1356495 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 827000
1382917 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 500 unlimited 827000
1388559 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 480 unlimited 827000
1382760 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 240 unlimited 827000
1389131 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 827000
1385863 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-7700 8581 32 2 X 4096 unlimited 827000
1389254 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 512 unlimited 827000
1390850 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 827000
1383828 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 3 X 600 unlimited 827000
1391642 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 827000
1382008 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 827000
1374173 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 3 X 3072 unlimited 827000
1391644 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 512 unlimited 827000
1385919 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 512 unlimited 827000
1389649 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 250 unlimited 827000
1374428 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 827000
1390033 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 4 X 2048 unlimited 827000
1381584 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 827000
1382269 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 827000
1391295 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x 6640 24 3 X 2048 unlimited 827000
1377979 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 827000
1381698 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 512 unlimited 845000
1384428 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 512 unlimited 845000
1389550 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 3 X 3072 unlimited 845000
1383468 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 845000
1377812 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 2048 unlimited 845000
1384091 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 845000
1389149 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-975 3275 12 3 X 240 unlimited 845000
1371575 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 1536 unlimited 845000
1383257 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 6144 unlimited 845000
1387398 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 500 unlimited 845000
1388018 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 4096 unlimited 845000
1388348 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 250 unlimited 845000
1384109 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 845000
1381501 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-7700 8581 64 2 X 2048 unlimited 845000
1391789 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 3 X 2048 unlimited 845000
1387730 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 845000
1389229 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 845000
1391810 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 845000
1391597 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 2048 unlimited 845000
1383831 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 845000
1385986 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 845000
1388655 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 1536 unlimited 862000
1387048 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 4 X 2048 unlimited 862000
1386840 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 4 X 250 unlimited 862000
1382355 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 862000
1363574 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 3 X 2048 unlimited 862000
1383446 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 1 X 2048 unlimited 862000
1388108 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 862000
1385978 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 240 unlimited 862000
1391834 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 862000
1391607 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 3 X 3072 unlimited 862000
1389385 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 500 unlimited 862000
1377815 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 500 unlimited 862000
1385720 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 862000
1389366 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 862000
1373555 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-990x 7278 24 4 X 256 unlimited 862000
1373112 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 862000
1381567 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 256 unlimited 862000
1391587 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 3 X 3072 unlimited 862000
1389227 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 880000
1389382 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 500 unlimited 880000
1386738 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 512 unlimited 880000
1385764 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 880000
1383915 Intel Xeon E3-1245
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 6144 unlimited 880000
1381549 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 250 unlimited 880000
1384268 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 250 unlimited 880000
1390153 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 880000
1373620 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 880000
1386449 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980 6888 24 4 X 2048 unlimited 880000
1386009 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 2048 unlimited 880000
1390708 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 880000
1383613 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-7700 8581 64 2 X 256 unlimited 880000
1391630 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 880000
1381609 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 512 unlimited 880000
1392447 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 880000
1386808 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 16 3 X 3072 unlimited 880000
1388558 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 2048 unlimited 880000
1390652 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 898000
1391798 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 4 X 2048 unlimited 898000
1390621 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 898000
1386790 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 240 unlimited 898000
1391797 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 3 X 256 unlimited 898000
1392399 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 898000
1376945 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 512 unlimited 915000
1387136 Intel Xeon E3-1245
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 915000
1360386 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 500 unlimited 915000
1370300 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 915000
1389253 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 915000
1378402 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 4 X 4096 unlimited 915000
1381697 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-7700 8581 32 2 X 512 unlimited 915000
1384082 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 915000
1385726 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 500 unlimited 915000
1388523 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 480 unlimited 915000
1366045 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 1 X 2048 unlimited 915000
1387392 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 915000
1374136 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 915000
1372260 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 480 unlimited 915000
1385317 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 915000
1371221 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 4096 unlimited 915000
1390631 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 915000
1389414 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 915000
1387137 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 3072 unlimited 915000
1389415 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 915000
1380007 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 960 unlimited 915000
1376589 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 4096 unlimited 915000
1382352 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 915000
1371906 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980x 6640 24 4 X 120 unlimited 915000
1382884 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 6144 unlimited 933000
1385618 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 6144 unlimited 933000
1381608 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 933000
1384111 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 240 unlimited 933000
1385950 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 933000
1377203 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 6144 unlimited 933000
1385942 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 6144 unlimited 950000
1385558 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 4096 unlimited 950000
1372118 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 3072 unlimited 950000
1363821 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 120 unlimited 950000
1391820 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 950000
1392342 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 240 unlimited 950000
1386914 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-7700 8581 64 2 X 240 unlimited 950000
1386781 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 240 unlimited 950000
1376590 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 2048 unlimited 968000
1377056 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 4 X 2048 unlimited 968000
1378022 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 968000
1388103 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 968000
1387716 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 4096 unlimited 968000
1381759 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 32 1 X 2048 unlimited 968000
1377638 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 480 unlimited 968000
1382376 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 240 unlimited 968000
1386542 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 968000
1382909 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 6144 unlimited 968000
1383513 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 512 unlimited 986000
1382375 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 512 unlimited 986000
1384266 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 4096 unlimited 986000
1389387 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 986000
1373114 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 6144 unlimited 986000
1389412 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 240 unlimited 986000
1382317 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 986000
1390206 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 4 X 512 unlimited 986000
1388562 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 3072 unlimited 986000
1385941 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 3072 unlimited 1021000
1376973 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 512 unlimited 1021000
1373033 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-7700 8581 64 2 X 512 unlimited 1021000
1385945 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 2048 unlimited 1021000
1383818 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 240 unlimited 1021000
1384352 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 1021000
1382392 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 1021000
1384388 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 1021000
1389441 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 500 unlimited 1021000
1377166 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 1021000
1381603 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 6144 unlimited 1021000
1367350 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 2048 unlimited 1021000
1385773 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 1021000
1381590 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 4096 unlimited 1021000
1382390 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-980x 6640 24 4 X 240 unlimited 1021000
1388019 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 1038000
1383503 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 2048 unlimited 1038000
1382874 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 480 unlimited 1038000
1383460 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 3072 unlimited 1038000
1383065 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 6144 unlimited 1038000
1391859 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 500 unlimited 1038000
1382991 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 240 unlimited 1038000
1381749 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 2048 unlimited 1038000
1383554 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 4096 unlimited 1038000
1384749 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 1038000
1390078 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-990x 7278 24 3 X 2048 unlimited 1056000
1381547 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-7700 8581 64 2 X 250 unlimited 1056000
1374763 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 4 X 6144 unlimited 1056000
1351502 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 240 unlimited 1056000
1389533 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 4096 unlimited 1056000
1388796 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 1 X 2048 unlimited 1056000
1386064 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 240 unlimited 1056000
1388342 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 1056000
1387139 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 1056000
1372858 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 2048 unlimited 1056000
1378021 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 240 unlimited 1056000
1389410 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1056000
1386724 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 1091000
1379702 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 3 X 240 unlimited 1091000
1390476 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 240 unlimited 1091000
1381751 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 1 X 2048 unlimited 1091000
1371734 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 1091000
1388408 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 6144 unlimited 1109000
1389078 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 1 X 2048 unlimited 1109000
1381793 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-7700 8581 64 1 X 4096 unlimited 1109000
1383548 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 512 unlimited 1144000
1373015 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 4096 unlimited 1144000
1383368 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 6144 unlimited 1144000
1387387 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 1144000
1390100 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 6144 unlimited 1144000
1385540 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 480 unlimited 1144000
1389151 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 480 unlimited 1144000
1368089 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 4096 unlimited 1144000
1379887 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 6144 unlimited 1144000
1379033 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 3 X 480 unlimited 1162000
1384003 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 512 unlimited 1162000
1391415 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 3 X 6144 unlimited 1162000
1390844 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1162000
1389126 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 6144 unlimited 1162000
1381731 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 500 unlimited 1162000
1385983 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 960 unlimited 1162000
1383994 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 512 unlimited 1162000
1387658 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 4 X 480 unlimited 1162000
1386694 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 2048 unlimited 1162000
1313395 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 512 unlimited 1179000
1382592 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 512 unlimited 1179000
1381748 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 500 unlimited 1179000
1388844 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1179000
1381755 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 4096 unlimited 1179000
1382982 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 3 X 6144 unlimited 1179000
1390629 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 1179000
1383626 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-7700 8581 64 2 X 256 unlimited 1197000
1389432 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-7700 8581 64 2 X 500 unlimited 1197000
1387045 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 6144 unlimited 1197000
1383533 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 2048 unlimited 1197000
1381753 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 250 unlimited 1197000
1383619 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-7700 8581 64 2 X 2048 unlimited 1214000
1382980 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 6144 unlimited 1214000
1385755 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 4096 unlimited 1214000
1388304 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1214000
1391928 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 4096 unlimited 1232000
1386555 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 240 unlimited 1250000
1387386 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
3x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 3 X 512 unlimited 1250000
1383450 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 1250000
1378940 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 X 512 unlimited 1250000
1379879 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 6144 unlimited 1250000
1384201 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 X 500 unlimited 1250000
1383546 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 4096 unlimited 1250000
1386583 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 4096 unlimited 1250000
1368773 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1250000
1381738 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-7700 8581 64 1 X 2048 unlimited 1250000
1388113 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1250000
1372266 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 4096 unlimited 1250000
1379871 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1250000
1379948 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 X 512 unlimited 1250000
1382897 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 240 unlimited 1250000
1391649 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 4096 unlimited 1250000
1384336 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1250000
1386585 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1250000
1388843 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 4096 unlimited 1267000
1385944 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 1267000
1391362 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 7 X 3072 unlimited 1267000
1385931 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 4096 unlimited 1267000
1384103 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 3 X 6144 unlimited 1267000
1385617 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 6144 unlimited 1285000
1386465 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 240 unlimited 1285000
1391625 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 X 2048 unlimited 1285000
1389388 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 3 X 4096 unlimited 1285000
1381607 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 4096 unlimited 1285000
1366731 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 10240 unlimited 1285000
1391620 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 1285000
1386608 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 4 X 480 unlimited 1302000
1385648 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 6144 unlimited 1302000
1374812 AMD Ryzen 7 1700X
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 32 2 X 512 unlimited 1302000
1391514 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 1 X 4096 unlimited 1302000
1389513 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 2048 unlimited 1302000
1385234 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 480 unlimited 1302000
1390710 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 240 unlimited 1320000
1387636 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1320000
1382756 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 2048 unlimited 1320000
1377904 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 10240 unlimited 1338000
1376930 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 480 unlimited 1338000
1383572 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 2048 unlimited 1338000
1383467 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1373000
1390823 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 X 2048 unlimited 1373000
1389073 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1373000
1391734 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 512 unlimited 1373000
1390842 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 X 240 unlimited 1373000
1387400 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 1024 unlimited 1373000
1389542 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 3 X 4096 unlimited 1373000
1379651 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 X 600 unlimited 1373000
1390731 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 32 1 X 2048 unlimited 1373000
1387565 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 512 unlimited 1373000
1388793 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 4096 unlimited 1373000
1380128 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 512 unlimited 1373000
1391626 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 X 4096 unlimited 1373000
1390716 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 500 unlimited 1390000
1382919 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 1390000
1391832 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 3 X 2048 unlimited 1390000
1389157 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 4096 unlimited 1390000
1386697 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 512 unlimited 1408000
1389018 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 32 2 X 512 unlimited 1408000
1364900 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 10240 unlimited 1408000
1385702 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 500 unlimited 1426000
1390833 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 480 unlimited 1426000
1385875 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 8192 unlimited 1426000
1365545 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 4 X 10240 unlimited 1426000
1387788 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 2048 unlimited 1443000
1390843 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1443000
1392169 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 512 unlimited 1461000
1384273 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 4 X 10240 unlimited 1478000
1385601 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 4 X 10240 unlimited 1478000
1372097 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 7 X 4096 unlimited 1478000
1381588 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 4 X 240 unlimited 1478000
1375293 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 4096 unlimited 1478000
1390682 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1478000
1392309 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Core i7-7700 8581 32 2 X 960 unlimited 1478000
1391050 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 1 TB

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 1024 unlimited 1496000
1390445 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 2048 unlimited 1514000
1384332 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1514000
1384340 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 3 X 240 unlimited 1531000
1369944 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1531000
1387377 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 1549000
1390706 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 3 X 2048 unlimited 1549000
1364760 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 10240 unlimited 1549000
1391623 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 1566000
1384363 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 4 X 10240 unlimited 1584000
1390722 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 2048 unlimited 1584000
1384241 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 4 X 4096 unlimited 1584000
1374073 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 512 unlimited 1584000
1388797 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 4096 unlimited 1584000
1387407 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 4 X 512 unlimited 1602000
1386061 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 1602000
1389119 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 480 unlimited 1602000
1379872 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1619000
1388314 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 960 unlimited 1619000
1388441 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-8700 13180 64 1 X 6144 unlimited 1637000
1382872 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 3 X 2048 unlimited 1654000
1388805 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1654000
1391567 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-8700 13180 64 1 X 2048 unlimited 1654000
1392308 Intel Core i7-7700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Core i7-7700 8581 64 2 X 960 unlimited 1672000
1376921 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 1690000
1385879 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 2048 unlimited 1690000
1389524 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 4 X 2048 unlimited 1707000
1370165 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 1707000
1385699 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 512 unlimited 1707000
1388842 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 960 unlimited 1725000
1377010 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 6144 unlimited 1725000
1377015 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 6144 unlimited 1742000
1388373 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 4 X 960 unlimited 1742000
1386837 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 4 X 480 unlimited 1760000
1382880 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1830000
1390229 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 1 X 2048 unlimited 1830000
1389413 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 6144 unlimited 1830000
1388802 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1830000
1390688 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 X 6144 unlimited 1830000
1355766 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 10240 unlimited 1830000
1378973 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 1830000
1371712 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 1848000
1388329 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 10240 unlimited 1866000
1386839 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 4 X 480 unlimited 1883000
1383693 Intel Core i7-8700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-8700 13180 64 2 X 6144 unlimited 1901000
1361060 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 10240 unlimited 1936000
1388257 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
4x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 4 X 512 unlimited 1989000
1382922 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 4 X 4096 unlimited 1989000
1386836 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2006000
1386312 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 6144 unlimited 2006000
1390684 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 6144 unlimited 2042000
1372406 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 2042000
1382819 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 960 unlimited 2059000
1386318 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 480 unlimited 2094000
1388810 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 2048 unlimited 2094000
1390679 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 X 4096 unlimited 2112000
1370184 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 2048 unlimited 2112000
1388801 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 X 480 unlimited 2130000
1391602 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
2x RAM 32768 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 500 unlimited 2147000
1374093 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2200000
1386341 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2218000
1384334 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 2288000
1386523 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 2323000
1383511 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 10240 unlimited 2341000
1388827 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 960 unlimited 2376000
1386319 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 10240 unlimited 2376000
1390678 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 6144 unlimited 2411000
1385698 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 2048 unlimited 2411000
1387633 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 6144 unlimited 2411000
1388298 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 960 unlimited 2482000
1387617 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 3072 unlimited 2834000
1384392 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 15 X 4096 unlimited 2834000
1384301 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2834000
1382944 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2834000
1386311 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 4096 unlimited 2869000
1372305 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 4096 unlimited 2886000
1390711 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 4 X 6144 unlimited 3010000
1386313 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 3027000
1389113 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 3203000
1379254 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 15 X 4096 unlimited 3238000
1384319 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 960 unlimited 3309000
1374107 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 6144 unlimited 3467000
1390683 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 6144 unlimited 3520000
1386309 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 6144 unlimited 3573000
1390875 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 10 X 6144 unlimited 3573000
1381997 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 10240 unlimited 3608000
1382818 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 960 unlimited 3643000
1383073 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 6144 unlimited 3678000
1390648 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 6144 unlimited 3731000
1384349 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 6144 unlimited 3731000
1390670 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 6144 unlimited 3749000
1384922 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 3766000
1383993 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 1966 unlimited 3766000
1390653 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 6144 unlimited 3784000
1377680 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 6144 unlimited 4242000
1389042 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 4594000
1385869 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 4 X 960 unlimited 4770000
1389053 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 4770000
1383647 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 2 X 1966 unlimited 4770000
1388274 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 4787000
1385868 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 4822000
1382055 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 3 X 1966 unlimited 4875000
1385854 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 4 X 1966 unlimited 5051000
1390431 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 4 X 960 unlimited 5386000
1389031 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 2 X 960 unlimited 5456000
1386301 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 5544000
1363733 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
15x HDD SATA 10 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 15 X 10240 unlimited 5773000
1378945 AMD EPYC 7401P
16x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 512 2 X 960 unlimited 6371000
1385851 AMD EPYC 7401P
12x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 384 2 X 1966 unlimited 8765000
شناسه محصول مشخصات سخت افزار CPU CPU benchmark RAM HDD ترافیک قیمت (تومان)