شماره حساب های وطن دیتا

شماره حساب وطن دیتا به شرح زیر است

شماره حساب  : ۱۵۰۲,۸۰۰۰,۱۱۳۲۷۱۲۹,۱
شماره ی کارت : ۵۰۲۲۲۹۱۰۲۶۲۹۲۲۹۰
بانک  پاسارگاد، به نام آقای ابراهیم قلی پور