شماره حساب های وطن دیتا

شماره حساب های وطن دیتا به شرح زیر است

شماره حساب  : ۱۵۰۲.۸۰۰۰.۱۰۱۱۸۴۹۹.۱
شماره ی کارت : ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۱۳۳۶۵۹۱
بانک  پاسارگاد، به نام آقای مجتبی مهدی پور

شماره حساب  : ۰۲۰۵۷۶۸۳۰۶۰۰۹
شماره ی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۱۴۱۲۶۷۵۷۹
حساب سیبا ، بانک ملی ایران ، به نام آقای ابراهیم قلی پور