آدرس : رشت، خیابان سعدی، پیچ سعدی، پشت نوسازی مدارس، کوچه عارف رضا پور، فرعی ۵، کوچه اول،  سمت راست
شماره تماس : ۰۱۳۳۳۱۲۲۳۵۹
شماره تماس – پشتیبانی : ۰۹۱۱۹۳۰۶۳۹۸-۰۹۳۶۳۳۶۲۸۴۹
ابراهیم قلی پور بلسی – مجتبی مهدی پور