شماره حساب های وطن دیتا به شرح زیر است

شماره حساب  : ۱۵۰۲.۸۰۰۰.۱۰۱۱۸۴۹۹.۱
شماره ی کارت : 5022291001336591
بانک  پاسارگاد، به نام آقای مجتبی مهدی پور
 

شماره حساب  : 0205768306009
شماره ی کارت : 6037991141267579
حساب سیبا ، بانک ملی ایران ، به نام آقای ابراهیم قلی پور